Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Faam Werkt vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij handelen in overeenstemming met privacywetten, waaronder met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor we uw gegevens gebruiken en hoe we met uw gegevens omgaan. Daarnaast beschrijven wij wat uw rechten zijn.

Faam Werkt
Faam Werkt is gevestigd op de Stationsweg 77a in Barneveld en is hierbij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Oftewel verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG wet.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te geven die noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG. We streven ernaar om deze gegevens altijd correct en actueel te houden.

Wanneer we gegevens verzamelen
In de volgende gevallen mogen we op grond van de wet uw gegevens bewaren en verwerken:

 • Als u Faam Werkt toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Faam Werkt rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Faam Werkt is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Faam Werkt of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Op de volgende wijze kunt u uw persoonsgegevens aan Faam Werkt verstrekken:

 • Als u een contactformulier of sollicitatieformulier invult op onze website;
 • Als u zich inschrijft op onze vestiging;
 • Als u uw cv naar ons opstuurt;
 • Als u zich op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om u een dienst te verlenen. 

Op de volgende wijze kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen:

 • Via Social Media. Enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben te veronderstellen dat u geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval kunnen wij u benaderen om te vragen of u zich in wilt schrijven of op een andere manier gebruik wilt maken van onze dienstverlening;
 • Indien wij persoonlijke informatie ontvangen van (door u) opgegeven referenties;
 • Als opdrachtgevers waar u bent voorgesteld of waar u werkt/ gewerkt hebt, persoonlijke informatie over u met ons delen of zij u aanmelden voor onze dienstverlening.

Waarom hebben we uw gegevens nodig?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen;
 • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Faam Werkt en van derden;
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem;
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten;
 • U te benaderen voor aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • Als we een werknemers-, personeels- of bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder (maar niet beperkt tot) identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 • Uw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of u beter van dienst te kunnen zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Faam Werkt kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, bezoeker van de website, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Faam Werkt, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Uitzendkracht, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
Indien u voor Faam Werkt of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Faam Werkt onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Nationaliteit, BSN en kopie identiteitsbewijs, een eventuele werkvergunning;
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Delen met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om:

 • de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken;
 • uw persoonsgegevens in te zien;
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • bezwaar in te dienen tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens aan te vullen;
 • uw persoonsgegevens maar voor beperkte doeleinden te laten gebruiken (we stellen u op de hoogte als deze beperking niet mogelijk is of zal worden opgeheven);
 • uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u ze door kunt sturen naar iemand anders;
 • uw persoonsgegevens te laten verwijderen (we stellen dan ook, indien mogelijk, de ontvangers van uw gegevens hiervan op de hoogte).

U kunt een verzoek voor het bovenstaande sturen naar info@faamwerkt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, vragen wij u daarbij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (in principe kosteloos) op uw verzoek reageren. Voor de behandeling van uw verzoek brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

U kunt daarnaast over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie daarover www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

U dient uzelf ervan bewust te zijn dat uzelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw eigen internetverbinding en bijbehorende apparatuur en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook geheel op eigen risico.

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@faamwerkt.nl.

Bewaartermijn

Faam Werkt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Inbreuk op persoonsgegevens

Wanneer ondanks onze beveiligingsmaatregelen toch een inbreuk op persoonsgegevens plaatsvindt, dan zullen wij dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 72 uur) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichtinstantie), wanneer dit nodig is. Intern zullen wij deze inbreuk ook registreren. Als deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten of vrijheden, dan stellen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte. We delen u mee:

 • De maatregelen die wij hebben genomen naar aanleiding van de inbreuk;
 • De mogelijke gevolgen van de inbreuk voor u;
 • Bij wie u aanvullende informatie kunt krijgen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Contactgegevens
E-mail:                  info@faamwerkt.nl
Telefoon:             0342 – 420 741
Internet:              www.faamwerkt.nl

Opgesteld: mei 2018